blob
 

Visie en missie:

De Slotermeerschool werkt aan de zelfstandige, kritische werkhouding van kinderen. Wij stimuleren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Wij begeleiden de kinderen bij het opstellen van eigen leerdoelen en het plannen hoe deze te realiseren.

Kinderen zijn gelijkwaardig, maar onderscheiden zich in ontwikkelingsniveau, creativiteit en ontwikkelingstempo. Daarom passen wij passend onderwijs toe op onze school. Wij kijken naar het kind en zijn/haar talenten.

Binnen ons onderwijs staan vier pijlers centraal: Bevorderen van eigenaarschap, betekenisvol- en onderzoekend leren, talentontwikkeling en 21st century skills.

Van oudsher is taal een belangrijk aandachtspunt. Wij vergroten de woordenschat van onze leerlingen, omdat taal verweven is met alle vakken. Taal is een voorwaarde om tot betere leerresultaten te komen. Door een optimale samenhang tussen kennis, creativiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling, geven wij de kinderen de nodige bouwstenen mee om hun kansen in de maatschappij te vergroten.

Vanzelfsprekend draagt een veilig, pedagogisch klimaat bij aan de zelfontplooiing van onze leerlingen. Daarom besteden wij veel aandacht aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Verantwoordelijkheid en verbondenheid vormen de kernwaarden van de school. Daarnaast staan respect, veiligheid en vertrouwen bij ons hoog in het vaandel. Wij luisteren naar elkaar, motiveren en complimenteren elkaar en sluiten niemand buiten. In dit proces betrekken wij de ouders zo veel mogelijk. Ons onderwijs draagt eraan bij dat onze leerlingen opgroeien tot evenwichtige volwassenen.

 
 

" De uitgangspunten voor de organisatie zijn hetzelfde als in de klassen: relatie, competentie en autonomie. We werken de laatste jaren erg aan de autonomie. Daarbinnen zijn bepaalde eisen en basisbenodigdheden nodig om te komen tot die drie punten."

— Roel Braeken

 

Om deze visie te kunnen uitdragen hebben wij met het team een aantal waarden en normen opgesteld, waaraan zowel medewerkers, kinderen, ouders en anderen aan de school verbonden personen geacht worden zich te houden:

Verbondenheid:

·         We hebben respect voor elkaar.

·         We staan open voor elkaar en elkaars mening zonder oordeel.

·         We doen ons best om elkaar te begrijpen.

·         We dragen verantwoording voor elkaar.

·         We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt.

·         We kunnen plezier maken met elkaar.

·         We laten elkaar in onze waarden.

·         We spreken met elkaar.

Verantwoordelijkheid:

·         We zijn samen verantwoordelijk voor ons eigen leerproces / ontwikkeling.

·         We maken onze eigen keuzes en zijn verantwoordelijk voor de gevolgen.

·         We zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer in de school.

We zijn samen verantwoordelijk om te voorzien in de behoeften van elkaar.