blob

4 PIJLERS

 
 

Eigenaarschap: We streven er op de Slotermeerschool naar om kinderen meer inzicht te geven in hun eigen leerproces. Dit doen wij door kinderen eigenaar te maken van dit proces. Dat gebeurt op verschillende wijze. Zo wordt er gewerkt met weektaken, waarbij kinderen invloed hebben op zowel het moment waarop ze een taak uitvoeren als ook de inhoud van bepaalde lesactiviteiten. Daarnaast wordt kinderen in sommige leerjaren de mogelijkheid geboden om zelf te bepalen of ze na een algemene lesinstructie, nog extra instructie willen of zelfstandig aan de slag willen gaan. Tevens mogen kinderen in meerdere leerjaren zelf hun zitplaats kiezen, waarbij zij rekening dienen te houden met de activiteiten en lessen die zij die dag gaan uitvoeren. Alle keuzes worden geƫvalueerd en besproken met hun leerkrachten. Dit gebeurt tijdens leerling- gesprekken. Tenslotte zorgt een hogere mate van eigenaarschap voor een toename van de intrinsieke motivatie van uw kind. Oftwel, kinderen zijn meer gemotiveerd en hebben meer plezier in het leren.

Onderzoekend- en betekenisvol leren: De tweede pijler die bij ons op school centraal staat heeft betrekking op de manier waarop kinderen leren. Onderzoekend leren gaat uit van onderzoeksvragen die de kinderen zelf opstellen. De benadering is open, het eindresultaat is niet bij voorbaat bekend. Net als wetenschappers gaan leerlingen op zoek naar nieuwe kennis. De leerkracht neemt in het onderzoeksproces de rol in van inspirator en coach. Met betekenisvol leren wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld, de onderbouw behandelde het thema wonen toen de school midden in de verhuizing zat. Het thema stond eigenlijk later dat jaar gepland, maar sloot op dat moment naadloos aan bij de beleving van de kinderen in de onderbouw.

Brede talentontwikkeling: De afgelopen decennia lag de focus bij ons op school vrijwel alleen op taal- en rekenonderwijs. De laatste jaren ontstond er echter twijfel en rees de vraag of kinderen niet de behoefte hadden aan een breder aanbod. Uiteraard blijven taal en rekenen van groot belang, daarnaast echter vinden wij het belangrijk dat kinderen ontdekken waar hun talenten liggen en deze kunnen ontwikkelen. Daarom hebben wij meerdere talentenperiodes, waarbij de talenten van leerkrachten, ouders en kinderen van de bovenbouw worden ingezet om de talenten van de kinderen bij ons op school te verkennen en te stimuleren. Daarnaast wordt er ieder jaar de Coole kikker talentenwedstrijd georganiseerd, waarbij kinderen hun talenten kunnen delen met de rest van de school.

21st century skills: 21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn o.a. kritisch denken, presenteren, discussiƫren, ICT-basisvaardigheden, samenwerken etc. Kinderen werken in de klas aan deze vaardigheden. Deze competenties zijn op zich niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. Ze helpen leerlingen om hun weg te vinden in een complexe wereld.

De hierboven beschreven vier pijlers vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs, maar ook voor de rest van de organisatie. De leerkrachten op de Slotermeerschool zijn eigenaar van de inhoud en de vorm het onderwijs. Daarbij wordt geprobeerd optimaal gebruik te maken van elkaars talenten. Dit leidt ertoe dat er een divers aanbod aan vakken / specialismen is ontstaan. Zo is er naast alle reguliere vakken o.a. aandacht voor beeldende vorming (bevo), bewegingsonderwijs (bewo), techniek, mindfulness, plusgroepen, talentgroepen, gedrag en zal er vanaf komend jaar een start gemaakt worden met Engels vanaf de onderbouw.